Algemene voorwaarden

Artikel 1 Algemeen

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Alpenmakelaar.nl en een Opdrachtgever waarop Alpenmakelaar.nl deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Alpenmakelaar.nl en derden die door Alpenmakelaar.nl voor het verrichten van haar diensten dienen te worden betrokken.

1.3 Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van Alpenmakelaar.nl en zijn directie.

1.4 De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.5 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Alpenmakelaar.nl en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

1.6 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden 'naar de geest' van deze bepalingen.

1.7 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

1.8 Indien Alpenmakelaar.nl niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Alpenmakelaar.nl in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2 Definities

2.1 Alpenmakelaar.nl: de (rechts)persoon Alpenmakelaar.nl , vestigings- en bezoekadres: Ahornstrasse 18, 83334 Inzell, Bondsrepubliek Duitsland.

2.2 Klant: de (rechts)persoon die via Alpenmakelaar.nl informatie zoekt over te koop of te huur staand onroerend goed.

2.3 Opdrachtgever: de (rechts)persoon die de opdracht tot het plaatsen van een te koop of te huur staand onroerend goed op de website Alpenmakelaar.nl aan Alpenmakelaar.nl verstrekt.

artikel 3 Klantenregistratie

3.1 Om een klant te registreren en om de klant te kunnen bereiken heeft Alpenmakelaar.nl een aantal persoonlijke gegevens nodig zoals naam, adres, telefoon en e-mail. Na deze registratie is het voor Alpenmakelaar.nl mogelijk om enkele diensten te kunnen verlenen. Na het invullen van de benodigde gegevens wordt de klant gevraagd akkoord te gaan met de algemene voorwaarden. Gaat de klant niet akkoord met de algemene voorwaarden dan kan hij niet gebruik maken van de diensten die Alpenamkelaar.nl aanbiedt en niet in het bestand opgenomen. De door de klant ingevulde gegevens of gemaakte keuzes kunnen altijd door Klant aangepast worden.

3.2 De klant kan door Alpenmakelaar.nl worden benaderd met producten die betrekking hebben op het gebied van wonen of andere interessante informatie, activiteiten en aanbiedingen.

3.3 De partners van Alpenmakelaar.nl leveren diensten op het gebied van financiële producten, en overige diensten die betrekking hebben op wonen, deze diensten worden zeer streng geselecteerd door Alpenmakelaar.nl.

3.4 De klant die geregistreerd is bij Alpenmakelaar.nl heeft het recht zich te verzetten tegen het gebruik van zijn persoonlijke gegevens en kan de dienstverlening beëindigen door een e-mail te sturen aan info@alpenmakelaar.nl waarin hij vraagt zijn persoonlijke gegevens uit het bestand te halen.

Artikel 4 Toegestaan gebruik

4.1 Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedereen die gebruik maakt van Alpenmakelaar.nl en de aangeboden diensten van Alpenmakelaar.nl.

4.2 Alle gegevens die betrekking hebben tot het aangeboden onroerend goed kan de klant zonder enige verplichting raadplegen. De klant verplicht zich ertoe om op geen enkele wijze deze gegevens te verspreiden of commercieel te maken.

4.3 Alle informatie, aanbod, producten en overige diensten die op de website van alpenmakelaar worden gebruikt mogen op geen enkele wijze worden gekopieerd of openbaar worden gemaakt in welke vorm dan ook zonder toestemming van Alpenmakelaar.nl. Alle informatie op Alpenmakelaar.nl is beschermd door de Auteurswet en/of Databankenwet, tenzij wettelijk anders is bepaald.

4.4 Het is de klant niet toegestaan om (de inhoud van) Alpenmakelaar.nl te gebruiken voor:

- handelingen en/of gedragingen in strijd met de wet;

- handelingen en/of gedragingen in strijd met de openbare orde of goede zeden;

4.5 Ingeval van een inbreuk op de rechten van intellectuele eigendom of aan voornoemd toegestaan gebruik van Alpenmakelaar.nl en/of haar leveranciers, behoudt Alpenmakelaar.nl zich het recht voor om de hierdoor door haar geleden schade op degene die de inbreuk maakt te verhalen.

4.6 Door akkoord te gaan met de algemene voorwaarden verklaart u geen gebruik te (zullen) maken van software of andere middelen die het systeem van Alpenmakelaar.nl, op welke wijze dan ook, kunnen hinderen of schaden.

4.7 Alle informatie die vrij beschikbaar is op de website, is eigendom van Alpenmakelaar.nl. en mag zonder toestemming niet gekopieerd of gepubliceerd worden. Alle eigendomsrechten met betrekking op de website en de aangeboden informatie in de ruimste zin van het woord berusten bij Alpenmakelaar.nl.Een hyperlink naar de startpagina van Alpenmakelaar.nl is toegestaan op voorwaarde dat Alpenmakelaar.nl hiervan op de hoogte wordt gesteld (via info@Alpenmakelaar.nl).

Artikel 5 Adverteren op Alpenmakelaar.nl

5.1 De informatie die op de website Alpenmakelaar.nl wordt aangeboden heeft betrekking op is in de vorm van te koop of te huur staande huizen, woningen, bedrijf onroerendgoed en recreatiewoningen. Daarnaast biedt de website informatie over wonen, financiële diensten en dergelijke. De diensten worden aangeboden aan zowel particulieren als alle andere partijen.

5.2 De advertenties en diensten van Alpenmakelaar.nl bestaan onder andere uit:

- het adverteren met een te koop of te huur aangeboden object, waarbij de benodigde gegevens rechtstreeks door de Opdrachtgever (aanbieder) verstrekt en/of ingevoerd worden;

- het vertalen van informatie over een te koop of te huur aangeboden object van de Duitse taal in de Nederlandse taal, deze vertaling vindt plaats na betaling en tijdens onze kantooruren van 09.00 uur tot 17.00 uur, Alpenmakelaar.nl is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele vertaal- of schrijffouten;

- een bestaande objectadvertentie meer aandacht geven of extra diensten toevoegen;

- het adverteren met een merknaam, product en/of dienst, middels banners, tekstlinks en/of e-mail.

5.3 Bij gebruik van elektronische communicatiemiddelen komt een rechtsgeldige overeenkomst tot stand. Het ontbreken van een gewone handtekening doet niets af aan de rechtsgeldigheid van het aanbod en/of de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Alpenmakelaar.nl gelden hierbij als vermoeden van bewijs. Alpenmakelaar.nl is niet aansprakelijk voor misverstanden, verminkingen, vertragingen en/of het niet behoorlijk overkomen van mededelingen als gevolg van elektronische communicatiemiddelen, behoudens voor zover er sprake mocht zijn van opzet of grove schuld.

5.4 Aanbiedingen van Alpenmakelaar.nl. zijn vrijblijvend, tenzij Alpenmakelaar.nl daarbij uitdrukkelijk een termijn heeft opgenomen waarbinnen een aanbod gestand gedaan wordt en geaccepteerd kan worden. Alpenmakelaar.nl heeft het recht om zonder opgave van redenen opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder vooruitbetaling door de klant.

Artikel 6 Aansprakelijkheid

6.1 Alpenmakelaar.nl kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld en is op geen enkele wijze betrokken bij de contacten tussen klant en opdrachtgever en de overeenkomsten tussen deze beide partijen.

6.2 Voor de verstrekte informatie en het gebruik of misbruik op de website zijn klant en opdrachtgever zelf aansprakelijk. De informatie die door opdrachtgever en klant wordt aangeboden worden niet gecontroleerd door Alpenmakelaar.nl. Aan de vermelde gegevens op de website van Alpenmakelaar.nl kan Klant géén rechten ontlenen. Alpenmakelaar.nl is een passief medium en geeft slechts online weer hetgeen door opdrachtgever ingevoerd is.

6.3 Klant vrijwaart Alpenmakelaar.nl in het geval van meningsverschillen met één of meerdere Opdrachtgevers voor schadeclaims, vorderingen en schade (daadwerkelijk en mogelijk) van iedere aard, toerekenbaar of niet toerekenbaar, te verwachten en niet te verwachten, bekend en niet bekend, voortkomend uit of in relatie tot het geschil. Alpenmakelaar.nl is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van niet, niet tijdig of niet behoorlijk uitvoeren van een opdracht, behoudens indien men bewijst dat er sprake is van opzet. Alpenmakelaar.nl is nooit aansprakelijk voor bedrijfsschade en/of gevolgschade.

Artikel 7 Advertentie van onroerend goed

7.1 De Opdrachtgever is verplicht aan te geven dat hij gerechtigd is om onroerend goed dat hij aanbiedt te mogen verkopen en waarmee hij adverteert op de website van Alpenmakelaar. De klant die als koper reageert op een advertentie verplicht zichzelf om gerechtigd te zijn als koper te mogen optreden. Opdrachtgever garandeert dat de informatie op de website van Alpenmakelaar.nl

a. met betrekking tot derden geen inbreuk zal maken op rechten van deze derden

b. geen virussen of andere (computer) programmatuur zal bevatten

c. juist, nauwkeurig, volledig en of niet misleidend zal zijn;

Opdrachtgever vrijwaart Alpenmakelaar.nl voor aanspraken van derden als gevolg van het niet voldoen aan deze garantie.

7.2 Indien Opdrachtgever een advertentie van een onroerend goed plaatst op de website van Alpenmakelaar.nl, geeft Opdrachtgever impliciet aan, dat hij Alpenmakelaar.nl toestemming geeft om de door de klant geplaatste foto('s), of (een) gedeelte(s) daarvan openbaar te maken en te verveelvoudigen. Deze toestemming omvat onder meer, maar niet alleen, het recht om de foto('s) of (een) gedeelte(s) daarvan op te slaan in een databank en/of te publiceren op de website www.Alpenmakelaar.nl of via derden.

7.3 Indien Opdrachtgever een woningadvertentie met (een) foto('s) plaatst op de website van Alpenmakelaar.nl, garandeert Opdrachtgever dat de foto een getrouwe weergave van de werkelijkheid is (d.w.z. de foto is niet gemanipuleerd en/of niet getruceerd), dat hij door of bij het maken van de foto geen strafbaar feit heeft gepleegd of inbreuk heeft gepleegd op rechten van derden (bijvoorbeeld auteursrecht), dat hij dat evenmin doet door de foto aan Alpenmakelaar.nl te leveren en dat het Alpenmakelaar.nl vrijstaat de foto te publiceren en ter publicatie door te leveren aan derden, zonder daarbij rechten van derden te schenden (bijvoorbeeld auteursrecht of portretrecht). Opdrachtgever vrijwaart Alpenmakelaar.nl voor alle aanspraken van derden in verband met de publicatie en levering van de foto.

Artikel 8 Prijzen

8.1 De door Alpenmakelaar.nl vermelde prijzen die gelden als vergoeding voor verleende diensten zijn in Euro's en exclusief BTW. Het bedrag dient vooraf te worden voldaan.

8.2 Abonnementstarieven kunnen jaarlijks, steeds per 01 januari van enig jaar worden aangepast aan de inflatie. Opdrachtgever wordt hier minimaal één maand van te voren schriftelijk van op de hoogte gebracht. Een mogelijke verhoging van tarieven als gevolg van de inflatiecorrectie is voor Opdrachtgever geen reden om de overeengekomen contractperiode te verkorten.

8.3 Alpenmakelaar.nl behoudt zich het recht voor indien Opdrachtgever het verschuldigde bedrag niet binnen de betalingstermijn voldoet, om, zonder dat enige ingebrekestelling vooraf nodig is, vanaf het verstrijken van de betalingstermijn het verschuldigde bedrag te verhogen met een vertragingsrente gelijk aan de op dat moment geldende wettelijke handelsrente ( de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW). Buitengerechtelijke incassokosten ter hoogte van 15% van de hoofdsom met een minimum van € 150,00 mogen in rekening worden gebracht door Alpenmakelaar.nl. na het verstrijken van enige overeengekomen betalingstermijn zonder nadere kennisgeving.

8.4 De aangeboden informatie van Opdrachtgever, de toegang tot het systeem en de dienstverlening zal door Alpenmakelaar.nl aan Opdrachtgever worden ontzegd, zonder dat enige ingebrekestelling vooraf nodig is indien de opdrachtgever niet binnen de betalingstermijn de factuur heeft voldaan. Opschorting van de Overeenkomst vindt plaats tot na het moment van betaling. De aangeboden informatie van Opdrachtgever zal voorts verwijderd worden. De extra kosten die Alpenmakelaar.nl hiervoor moet maken zullen bij Opdrachtgever in rekening worden gebracht, evenals mogelijke nog niet gefactureerde vergoeding voor het restant van een eventueel overeengekomen contractperiode.

8.5 Bovenstaande is ook van toepassing op niet te innen automatische incasso-opdrachten.

Artikel 9 Beschikbaarheid

9.1 De verstrekte informatie steunt op betrouwbare bronnen maar Alpenmakelaar.nl garandeert niet dat de op de website aangeboden informatie en materiaal up to date, steeds beschikbaar, volledig en/of foutloos is. Alpenmakelaar.nl garandeert ook niet dat de op de website aangeboden informatie vrij is van virussen. Alpenmakelaar.nl garandeert voorts niet dat dergelijke fouten en/of gebreken op de website hersteld zullen worden dan wel virussen verholpen zullen worden.

Wanneer u twijfelt aan de correctheid van gegevens dan raden wij u aan om contact op te nemen met de aanbieder van de betreffende informatie

9.2 Alpenmakelaar.nl kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die direct of indirect ontstaat door gebruik van de informatie die is ontleent aan Alpenmakelaar.nl.

9.3 Alpenmakelaar.nl is niet betrokken bij de eigenlijke transactie tussen Opdrachtgever en Klant. De partners waar Alpenmakelaar.nl mee samenwerkt, hanteren eigen privacy voorwaarden. Alpenmakelaar.nl is niet verantwoordelijk en kan niet aansprakelijk worden gehouden voor enig handelen of nalaten van deze partners in strijd met privacywet- en/of enige regelgeving.

9.4 Op Alpenmakelaar.nl staan hyperlinks naar andere websites. Alpenmakelaar.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het privacy beleid van websites waarnaar Alpenmakelaar.nl verwijst. Ook is Alpenmakelaar.nl niet verantwoordelijk voor de plaatsing van cookies door partijen die op de site adverteren.

9.5 Alpenmakelaar.nl is niet aansprakelijk voor (de inhoud van de) diensten en/of informatie van derden, die op enigerlei wijze via de website van Alpenmakelaar.nl worden aangeboden.

9.6 U vrijwaart Alpenmakelaar.nl voor alle schade als gevolg van aanspraken van derden ter zake van de overtreding of het niet naleven van de Voorwaarden, dan wel tegen aanspraken die anderszins verband houden met of voortvloeien uit uw gebruik van de website.

9.7 Op Alpenmakelaar.nl worden bezoekgegevens opgeslagen zodat Alpenmakelaar.nl haar website verder kan optimaliseren. Deze informatie is algemeen van aard en kan niet herleid worden tot de individuele bezoeker.

Artikel 10 Slot

Alpenmakelaar.nl behoudt zich het recht voor om deze Algemene voorwaarden aan te passen of te wijzigen. Controleer daarom regelmatig de Algemene voorwaarden voor eventuele aanpassingen.

De Algemene voorwaarden worden beheerst door het Nederlands recht. Ontstane geschillen tussen Alpenmakelaar.nl en derden naar aanleiding van de Algemene voorwaarden zullen uitsluitend kunnen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland van het arrondissement Leeuwarden.